Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Istnieje w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie od 2006 roku. Jest to szkoła ponadgimnazjalna, do której przyjmowani są absolwenci gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną. Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o program nauczania dla szkoły przysposobienia do pracy.

Kształcenie w SPdP obejmuje:

 • kształcenie ogóle umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności,
 • przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji zawiązanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych, oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Obecnie szkoła liczy 3 odziały klasowe, w których uczy się 22 uczniów.

Zadaniem uczniów jest opanowanie kluczowych umiejętności, takich jak:

 • uspołecznienie,
 • komunikowanie się,
 • zaradność,
 • kreatywność.

Umiejętności te uczniowie nabywają poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • przysposobienie do pracy,
 • zajęcia kształtujące kreatywność,
 • wychowanie fizyczne,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • religia.

Warunki przyjęcia oraz wymagane dokumenty:

 • Podanie – ankieta ( załącznik nr 2 do pobrania poniżej )
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną
 • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla lub ostatnie świadectwo szkolne (w przypadku ubiegania się o przyjęcie ucznia do klas II-III)
 • 1 zdjęcie na legitymację szkolną

O ile dotyczy:

 • Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (kserokopia – oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego (kserokopia – oryginał do wglądu)

Po złożeniu powyższych dokumentów rodzice / opiekunowie prawni dziecka zostają umówieni na rozmowę z dyrektorem szkoły, a po podjęciu ostatecznej decyzji o zapisaniu dziecka do szkoły składają w Starostwie Powiatowym w Mikołowie „Prośbę o wydanie skierowania dziecka do szkoły” ( załącznik nr 4 )

Skip to content